I. KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 1. Là doanh nghiệp mới, cần có tổng đài để làm việc như các công ty khác2. Yêu cầu thêm : có thể giám sát cuộc gọi thời gian thực : tức là kiểm tra cuộc gọi ngay lập tức không phải đơn cuối tháng báo cáo3. Có thể nghe […]